Ta itu med bostadsfrågan- nu!

Den nuvarande bostadspolitiken med ensidigt stöd till ägt boende (kostar statskassan cirka 25 miljarder per år netto när fastighetsavgiften är fråndragen) och omvandlingar från hyresrätt till bostadsrätt är en katastrof. Den har medfört kraftigt stigande priser på byggande och bostäder, enorm bostadsbrist, försvårat omflyttning och medfört att hushållens skulder har nått rekordnivåer. En del ekonomer befarar att det är för sent för att klara en omställning innan Sveriges ekonomi drabbas hårt. Hur som helst måste det till en förändring och tro inte att det inte kommer att ske utan stora problem för de hushåll som kommit in sist i detta pyramidspel.
Det finns inga genvägar utan det krävs krafttag:
1) Staten måste ta ledartröjan och sätta upp mål för bostadsbyggande och upprustning av bostäder samt energianvändning,
2) Inrätta ett storstadsdepartement – bostadspolitik, integration och stadsutveckling,
3) Inför ett regionalt ansvar för bostadsförsörjning och integration
4) Inför neutralitet mellan upplåtelseformerna
5) Alla former av stöd till boende och byggande ska vara förknippade med villkor, så att de inte kan kapitaliseras, det vill säga medföra att priser på bostäder och byggande stiger. Varje form av stöd ska istället medföra att hyror och priser kan sänkas.
6) Inför ett villkorat investeringsbidrag för byggande av hyresrätter av alla storlekar.
7) Gör det möjligt utnyttja statliga kreditgarantier även i områden med en del sociala problem
8) Gör det möjligt för kommunerna att besluta om upplåtelseform i detaljplan.
9) Det behövs nya regler för överklaganden av planärenden. Länsstyrelserna bör åläggas att leverera besked inom tio veckor,
10) Statens och kommunernas krav på energi, buller och miljö bör harmoniseras,
11) Regler för genomsynlighet kring exploateringsavtal och marktilldelning bör införas i PBL och exploateringsavtalens omfattning och inriktning tydliggöras,
12) Lagen om offentlig upphandling bör ses över så att kommunägda bostadsföretag kan omsätta det utvecklingsarbete de bedriver i samarbete med byggföretag i längre byggserier,
13) Staten bör ta initiativ till institutionella ramar som främjar konkurrens, ökad produktivitet och kvalitet inom byggsektorn. Det kräver samordnade insatser från Konkurrensverket, Boverket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten i samverkan med offentliga upphandlare, byggherrar, fackliga organisationer och organisationer inom bostadsektorn.
14) Byggföretagens direkta och indirekta innehav av mark bör kartläggas,
15) Upphandlingen av byggande behöver professionaliseras, samordnas och utvecklas inom hela den offentliga sektorn.
16) Skärp kraven på fastighetsförvaltning – kommunerna måste få större möjligheter att använda tvångsåtgärder mot oseriösa hyresvärdar.
17) Kvaliteten på fastighetsförvaltningen måste få inverkan på hyran
18) Bostadsbidragen behöver förbättras så att fattiga hushåll kan få råd att bo med rimlig utrymmesstandard.
19) Omvandla ROT-avdragen så att de omfattar alla upplåtelseformer och endast utgår till åtgärder som syftar till att sänka bostädernas energiförbrukning.
20) RUT-avdragen ska också kunna utnyttjas av bostadsrättsföreningar och hyresvärdar för gemensam service i fastigheterna.
21) Finansinspektionen, Bostadskreditnämnden och Boverket bör ges i uppdrag att undersöka hur bostadskreditmarknaden kan göras mer stabil genom sundare kreditgivning, ökade amorteringar och bättre marknadsstatistik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s