Några utgångspunkter för en social bostadspolitik

• Skapa möjligheter för alla, oavsett inkomst, att kunna bo i en god bostad som uppfyller lägsta godtagbara standard och motsvarar hushållets storlek
• Sänk byggpriser genom bättre konkurrens, elementbyggande, stora serier, återanvändning av hus- och lägenhetsritningar, snabbare planprocesser, gemensamma miljöregler samt möjlighet för kommuner att fastställa upplåtelseform i detaljplan
• Neutral behandling skattemässigt av upplåtelseformerna
• Inga subventioner (ränte- och ROT-avdrag, räntebidrag m.fl.) ska kunna kapitaliseras
• Alla former av subventioner ska vara villkorade, dvs. ge pris- och hyressänkningar som motsvarar värdet av subventionerna
• ROT-avdrag ska utgå endast för åtgärder som medför sänkt energibehov i småhus och flerbostadshus.
• Alla ökningar i fast penningvärde av markvärden, som inte beror på åtgärder från markägaren, ska återgå till samhället (staten/kommunen).
• Statliga kreditgarantier ska kunna utgå även till byggande i områden med låga marknadsvärden om det anses socialt motiverat. Garantiavgifterna ska då kunna subventioneras
• Inför snarast ett tak för ränteavdragen och se till att det successivt sänks. Avdragstaket ska gälla en viss summa per bostadslägenhet och inte som nu per ägare.
• Inför ett statligt investeringsbidrag för hyresrätter oavsett storlek, som villkoras med krav på produktionspris, hyra, kvalitet och energiförbrukning.
• Förstärk bostadsbidragen så att hänsyn kan tas till de stora variationerna i boendekostnader mellan olika kommuner och olika områden
• Inför möjlighet att beräkna inkomst som berättigar till bostadsbidrag halvårsvis, speciellt med tanke på de som studerar.

Intressant rapport om hur den finansiella krisen påverkar bostadsmarknaden

SIEPS (Swedish Institute for European Policy Studies) har publicerat en rapport av Christine Whitehead, Kathleen Scanlon and Jens Lunde: The impact of the financial crisis on European housing systems: a Review − SIEPS 2014:2 − som kan hämtas här: http://www.sieps.se/sites/default/files/Sieps%202014_2%20webb_NY.pdf

Den är väl värd att läsa i sin helhet. Dessutom har den en sammanfattning på svenska.

I den när författarna blickar framåt ser de:

”Minst fyra grundläggande faktorer utgör orosmoln när det gäller bolåne- och bostadsmarknaden i framtiden:

För det första, om euroekonomin och världsekonomin allmänt börjar återhämta sig kommer detta att sätta press på såväl bostadspriser som hyror. Det kommer i sin tur att öka trycket på regeringarna att försöka stabilisera systemet, vilket kan innebära att situationen vad gäller priser och produktion förblir instabil.

För det andra ligger räntan på en historiskt låg nivå samtidigt som den privata skuldsättningen befinner sig på en fortsatt hög nivå i många länder. Om räntan höjs, om så bara marginellt, kan många hushåll påverkas negativt.

För det tredje är det troligt att CRDIV, Basel III och andra regeländringar ökar lånekostnaden och gör det svårare att ta lån. Bolånemarknaderna i traditionellt sett mer öppna finansiella system kommer troligtvis aldrig att återgå till aktivitetsnivåerna före krisen.

Slutligen har vi utbudsfrågan. Instabila bostads- och bolånemarknader leder till större risker och större svårigheter för byggföretagen att skaffa finansiering. Den viktigaste slutsatsen i vår studie är att i nästan alla europeiska länder och andra marknadsekonomier – som t.ex. USA och Australien – så är den största begränsningen finansieringen av nya projekt.”