Nationalekonomers teoretiska värld

Så har då ett gäng från den socialdemokratiska ekonomklubben på Handelshögskolan tyckt till om hyresmarknaden, som de tycker ska avregleras så att hyrorna kan höjas i synnerhet i Stockholm.

Elis Örjes som går på Handelshögskolan tycker att det var en ful debatteknik när jag påpekade att hyresrätterna i Stockholms innerstad inte är subventionerade, som gänget skrev. Örjes menar att om någon tar ett pris som vid något tillfälle ligger under vad andra är beredda att betala så är det priset subventionerat.Detta bekräftas av Hamid Andersson.  Och även om fastighetsägaren tjänar pengar på dagens hyra så är det en subvention om den inte tar ut vad den maximalt kan få. Det är deras tro.

Men spelar det ingen roll varför det ser ut som det gör? Finns det något i nationalekonomers värld som heter ocker eller att utnyttja andras trångmål för egen vinning? I verkligheten utgår inga subventioner till hyresrätter, däremot subventioneras bostads- och äganderätt med drygt 40 miljarder per år via ränte- och ROT-avdrag. Och det är dessa subventioner, den snabba urbaniseringen, spekulation i mark, bristande konkurrens och effektivitet  i byggsektorn, för korta serier, på tok för lågt bostadsbyggande, för långa handläggningstider, skiftande kvalitetskrav från kommunerna mm. som drivit upp byggpriser, överlåtelsepriser hushållens skuldsättning till rekordnivåer och lett till den enorma bostadsbristen i Sverige, främst i storstadsområdena. Det är detta som skapat det värdegap som finns mellan likvärdiga fastigheter med hyresrätter eller med bostadsrätter.

EU-kommissionen har konstaterat att äganderätt (inkl. bostadsrätt) är  mest subventionerat i Sverige och Nederländerna av alla länder inom EU.

Aktörerna på bostadsmarknaden har inte lyckats producera tillräckligt med bostäder med överkomliga hyror eller priser som de flesta har råd att bo i. Detta är det stora marknadsmisslyckandet. Och detta ska inte hyresgäster straffas för.

Byggarna kan ta ut 52 procent högre pris per kvadratmeter i storstadsområdena när de bygger bostadsrätter än när de bygger hyresrätter, vilket de naturligtvis föredrar. Ändå är det så att en minoritet av alla som står i bostadskö för hyresrätt inte har råd med hyrorna i nybyggda hyresrätter. I Ängelholm där jag bor säger man att bara en liten del av alla de många som står i kö för bostad i Ängelholmshem som har råd med de nya bostäder som företaget bygger.

För övrigt undrar jag om nationalekonomer med denna tro över huvud taget kan medge att det finns bostadsbrist. Det måste väl enligt dem bara vara en prisfråga?

Men vi andra som lever i verkligheten, som ser hemlösa, trångboddhet, familjer som delar på en bostad, unga som tvingas flytta från det ena efter det andra andrahands- eller tredjehandsboendet och företag som inte kan hitta anställda eftersom det inte finns lediga bostäder som folk har råd med, vi vet ett det är bostadsbrist.

Ska folk mista sina bostäder för att andra är beredda att betala mer för att bo i dem? Ska det inte finnas besittningsskydd för hyresgäster?

Hyresrätter med överkomliga hyror behövs framför allt i de expansiva regionerna av flera skäl. Ett av de viktigaste skälen är att hyresrätten behövs i ett rörligt och föränderligt samhälle, där jobb skapas och försvinner och man kan behöva flytta för att få ett jobb eller en utbildning. Därför är det också viktigt att underlätta flyttningar. Ett argument som ibland framförs är att reglera hyran under den tid som hyresgästen bor i den, men att släppa hyrorna fria vid ny upplåtelse. Men när bostadsbristen är stor skulle detta bli ett hinder för rörlighet, eftersom man skulle få en stor ökning av boendekostnaden om man flyttade. Idag motverkar de höga hyrorna i nybyggda bostäder rörlighet. Och ett ännu högre hinder är de skyhöga priserna på bostadsrätter och villor i storstadsområdena.

Dessutom skulle fria hyror vid ny upplåtelse i dagens situation skapa konflikter mellan värd och hyresgäst eftersom värden helst skulle vilja bli av med hyresgästen för att kunna öka sina intäkter.

Nationalekonom-syndromet

Allt som oftast inbillar sig nationalekonomer att de har svar på nästan alla frågor som rör samhället. Så nu senast på DN-debatt den 16 februari 2016 påstår en nationalekonom och en statistiker att ”Ökade sjukskrivningar beror inte på ökad ohälsa”.

När jag sedan läser deras inlägg finns det inte ett enda empiriskt belägg för deras påstående. Istället är detta något skribenterna anser vara självklart.

”Ingenting tyder på att de historiska upp- och nedgångarna av sjukfrånvaron speglar variationer i faktisk hälsa eller i arbetsmiljö. Tvärtom har hälsan i befolkningen förbättrats över tid. Det går också att visa att kopplingen mellan sjukfrånvaro och mer objektiva mått på hälsa varit svagare i tider av hög sjukfrånvaro, jämfört med i tider av låg sjukfrånvaro.”

Men de presenterar fortfarande inga bevis för dessa påståenden. Istället är det ekonomernas ”economic man” som kan förklara varför sjukskrivningarna har ökat, dvs. det är för lätt att bli sjukskriven. För att ”bevisa” detta säger man först att hälsa och arbetsförmåga är relativa och inte har med den faktiska hälsan att göra! Det finns också enligt skribenterna ett informationsövertag från patientens, läkarens och arbetsgivarens sida gentemot Försäkringskassan och att kostnaderna för sjukförsäkringen kan variera för mycket.

Och deras förslag är typiska: Återinför och tidigarelägg den bortre tidsgränsen. Begränsa rehabiliteringsinsatser. Villkora läkarnas rätt att införa sjukintyg. Öka arbetsgivarens kostnadsansvar vid sjukfrånvaro. Minska politikens inflytande.

Men tänk om det faktiskt är en ökad ohälsa. Det har skett stora förändringar på arbetsmarknaden där andelen tillfälliga och osäkra jobb har ökat dramatiskt. Dessa har ökat arbetsgivarnas makt och skapat stressigare arbetsmiljöer. De socioekonomiska skillnaderna har ökat kraftigt. Sjukhusvården är extremt ansträngd. Andelen mycket gamla ökar medan antalet vårdplatser är otillräckliga, vilket i sin tur drabbar alla oavsett ålder. Till detta kommer också alla nya svenskar varav en hel del har gått igenom stora svårigheter i sitt liv. Problemet med angrepp och hatbrott på sociala medier och dess effekter har underskattats.

Den ökande befolkningen i alla storstadsområden motsvaras inte alls av ett ökat byggande, varför man har trängt ihop sig. Med extrem trångboddhet avses att 3, 4 eller 5 personer bor på en yta mindre än 40 kvm, 4, 5 eller fler personer på en yta mellan 41-60 kvm, 5 eller fler personer bor på en yta som är 61-80 kvm.  ”Med en extrem boendesituation blir det svårare för de boende att leva ett normalt socialt liv och risken för slitningar i hushållet ökar……..Dessutom är inte bostäderna och deras ventilation byggda för så många boende, varför det också kan vara ett hälsoproblem.” I Stockholms stad bor 12 600 hushåll eller 63 000 personer extremt trångbott.[1]

Jag tror att det ligger en del i det som skribenterna framför. Men jag är samtidigt ganska trött på nationalekonomer som tror att nästan alla samhällsproblem löses med att fixa de ekonomiska incitamenten.

Det är nog bra att se över de ekonomiska incitamenten för att komma åt fusk, men det behövs en betydligt grundligare genomgång av sjukskrivningarnas orsaker och fler åtgärder för att få ner sjukskrivningarna.

 

[1] Bergenstråhle S, Palmstierna P (2015) Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder. En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister. Bo-analys och vostra konsulter