En sund hyresmarknad kräver regleringar

Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i både i FN-deklarationen (artikel 25) och i regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket, som anger följande: ”Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.
Att ha någonstans att bo är ett grundläggande behov och det finns också normer för hur en sådan ska vara utformad: lägsta godtagbara standard och mått på trångboddhet, inte minst av hälsoskäl.
Bostadsfrågan handlar inte bara om bostaden själv. Det handlar om gården, bostadsområdet, en del av staden, staden och även regionen. Det handlar om trygghet och säkerhet, service, kommunikationer, miljö, skolor, tillgång till anställning och karriärmöjligheter och så vidare. Bostäder är en del av livet och en nödvändighet. Bostadsmarknaden skiljer sig markant från varje annan marknad. Bostäder går inte att flytta. Bostadsbeståndet kan bara förändras långsamt varför det kan ske stora förändringar kortsiktigt av priser beroende på ekonomiska upp- och nedgångar. Den egna bostaden är en form av konsumtion. För de flesta hushåll är boendet den enskilt största utgiften. Ju högre boendekostnader desto lägre är utrymmet för annan konsumtion.
All erfarenhet och forskning visar att marknadskrafterna inte ensamma kan lösa bostadsproblemen för till exempel unga, hushåll med låga inkomster, personer med behov av tillsyn, bostadsanpassning och specialbostäder, immigranter och flyktingar. I Sverige visar Boverkets marknadsenkäter att det är stor brist i storstadsområdena och på universitets- och högskoleorter på framför allt hyresrätter med rimliga hyror. Vi har en bostadsmarknad, ett bostadsutbud som utestänger hushåll och individer med låga inkomster, som försvårar arbetskraftens rörlighet och rekrytering av arbetskraft i de expansiva delarna av Sverige.
Varje väl fungerande marknad behöver regleringar av olika slag. Dessutom skiljer sig bostadsmarknaden markant från varje annan marknad. I länderna med stora hyresmarknader har man regleringar, men de kan se olika ut. De innehåller ändå två huvuddelar.
1) Besittningsskydd, en minsta hyrestid samt begränsningar av möjligheterna att vräka hyresgäster;
2) Kontroll av hyreshöjningar, för att behålla överkomliga hyror och förhindra vräkningar av ekonomiska skäl. Storleken på hyreshöjningar brukar regleras och bygga på inflationen. Oftast gäller kontrollen av hyreshöjningar endast för sittande hyresgäster och inte vid nyupplåtelse.
Dock brukar det finnas vissa begränsningar även vid nyupplåtelse (t.ex. Mietspiegel i Tyskland). I Tyskland har koalitionsregeringen dessutom gett delstaterna ytterligare möjligheter att begränsa hyreshöjningarna vid nyupplåtelse eftersom bostadsbristen drivit på dessa.
I Sverige sätts de flesta hyror efter förhandlingar och de förändras inte vid nyupplåtelse om inte det skett något tillval eller frånval av de nya hyresgästerna. Det finns flera fördelar med den svenska modellen. En är att den inte ger några inlåsningseffekter. Om en hyresgäst vill flytta till en likvärdig lägenhet någon annan stans där bostadsbristen också är stor kommer hyran ändå att ligga på samma nivå. Hyresgäster kan utnyttja bytesrätten för att flytta till en annan hyresrätt. Med fria inflyttningshyror hade den riskerat mycket högre hyra och kanske avstått från att flytta.
Det är också att sätt att förhindra att boendekostnaderna skenar vid ökad bostadsbrist. En bostad är ju ingen vara som helst utan det är ett samhällsansvar att se till att även hushåll med låga inkomster har råd att bo.
Dessutom kommer ett system med fria inflyttningshyror att öka spänningarna mellan hyresvärdar och hyresgäster, eftersom hyresvärdarna får starka motiv att söka bli av med sittande hyresgäster för att kunna höja hyrorna.
Men de höga byggpriserna och de därmed höga hyrorna i nybyggen är besvärliga hinder för rörligheten på bostadsmarknaden. Och ännu värre är de skyhöga priserna på bostadsrätter och egnahem i storstadsregionerna. Bygg- och överlåtelsepriser har drivits upp genom de enorma subventionerna (över 40 miljarder per år) till ägt boende samtidigt som inte ett öre går till hyresrätt. Ändå är bristen på hyresrätter med överkomliga hyror det största problemet.
Att riva upp bruksvärdesystemet är fel väg att gå och skulle innebära en enorm förmögenhetsöverföring från hyresgäster till fastighetsägare, driva upp boendekostnaderna och minska övrig konsumtion. Det som krävs i stället är en massiv satsning på att få ner byggpriserna och öka byggandet av hyresrätter med överkomliga hyror. Subventioner av olika slag (avdrag och bidrag) kommer att behövas för att även hushåll med låga inkomster ska kunna få en dräglig bostad. Men inga subventioner ska kunna kapitaliseras, dvs. medföra ökade priser. Varje subvention ska vara förknippad med villkor om att medföra sänkta priser/hyror för att den ska utgå.
Så här skriver Förenta nationernas föredragande i bostadsfrågor, Raguel Rolnick om den politik som förs på många håll i världen och som Sverige idag tyvärr också är ett exempel på:
”Bostadspolitik som bygger på stöd för bostadsägande är i sig diskriminerande mot hushåll med lägre inkomster och, kan i bästa fall främja överkomlig tillgång till bostäder för övre-och medelinkomstgrupper…….. På makronivån har den oproportionerliga användningen av en sådan politik har bidragit till prisvolatilitet och till den pågående krisen med brist på tillgängliga prisvärda bostäder.”

Och till sist: Glöm inte att den stora överkonsumtionen av bostadsyta finns främst i äganderätt och i högre grad i bostadsrätt jämfört med i hyresrätt, dvs. i de upplåtelseformer som idag får stora subventioner.

Folkpartiet på väg helt bort från socialliberalism

Det verkar som om Björklund m.fl. helt vill överge all socialliberalism och satsa på de redan besuttna. Det visas bl.a. av Björklunds inlägg i bostadsfrågan i DN den 23 augusti.
Avregleringar, påtvingad rörlighet för hushåll med lägre inkomster, höjda hyror och högre inkomster för de som hyr ut bostäder i andra hand.
Läs min blogg om Björklunds 10 punkter!

Skärpta amorteringskrav bör kombineras med fler åtgärder

I ett inlägg på DN-debatt idag (17/8) skriver Stefan Ingves, Riksbankschef Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör och Martin Noréus, vikarierande generaldirektör för Finansinspektionen att krav på amortering bör införas snarast. Det håller jag med om. Men tycker att skärpta krav på amorteringar bör kombineras med ett höjt bolånetak (så att steget in på den ägda marknaden blir något enklare) samt ett tak för ränteavdragen samt en successiv sänkning av dem. Avdragstaket ska gälla en viss summa per bostadslägenhet och inte som nu per ägare. Det är orimligt att ägda bostäder ska subventioneras med över 40 miljarder per år. Vilket – i kombination med den växande bostadsbristen speciellt i storstadsregionerna – drivit upp och fortsätter att driva upp priserna på både bostäder och byggande. Inga subventioner (ränte- och ROT-avdrag, räntebidrag m.fl.) ska kunna kapitaliseras.

De tre har rätt i att bostäderna inte utnyttjas riktigt effektivt. De hushåll som har en mycket stor överkonsumtion av bostadsyta är gifta/samboende utan barn i ägda bostäder, medan trångboddhet är vanligast bland dem i hyresrätt. I en nyligen publicerad studie byggd på SCB:s lägenhetsregister visas att även i Stockholms stad är boendetätheten högre i hyresrätten än i bostadsrätten både i inner- och ytterstaden samt att inkomsterna är betydligt lägre bland boende i hyresrätt än dem i bostadsrätt i alla stadsdelar. Extremt hög utrymmesstandard är betydligt vanligare bland dem i ägande- och bostadsrätt än dem i hyresrätt, medan extrem trångboddhet är vanligast bland boende i hyresrätt.
Några ytterligare åtgärder som skulle behövas är
• Sänkta byggpriser genom bättre konkurrens, elementbyggande, stora serier, återanvändning av hus- och lägenhetsritningar, snabbare planprocesser, gemensamma miljöregler samt möjlighet för kommuner att fastställa upplåtelseform i detaljplan
• Neutral behandling skattemässigt av upplåtelseformerna
• Alla former av subventioner ska vara villkorade, dvs. ge pris- och hyressänkningar som motsvarar värdet av subventionerna
• ROT-avdrag endast för åtgärder som medför sänkt energibehov i småhus och flerbostadshus.
• Alla ökningar i fast penningvärde av markvärden, som inte beror på åtgärder från markägaren, ska återgå till samhället (staten/kommunen).
• Statliga kreditgarantier ska kunna utgå även till byggande i områden med låga marknadsvärden om det anses socialt motiverat. Garantiavgifterna ska då kunna subventioneras
• Inför ett statligt investeringsbidrag för hyresrätter oavsett storlek, som villkoras med krav på produktionspris, hyra, kvalitet och energiförbrukning.
• Förstärk bostadsbidragen så att hänsyn kan tas till de stora variationerna i boendekostnader mellan olika kommuner och olika områden
• Inför möjlighet att beräkna inkomst som berättigar till bostadsbidrag halvårsvis, speciellt med tanke på de som studerar.

Read this post on rent regulation from Kashama Sawant, Seattle!

Rent Control Is Like a Minimum Wage for Tenants
”We are told that we need only rely on the so-called “free market.” We are told it is simply about supply and demand. Let developers build, let the supply of market-rate units increase. And at some point, magically, prices will come down and create housing affordability.
Not one of the proponents of this trickle-down theory can give a plausible idea, or even so much as a rough estimate, of how many units would have to be built for that point of affordability to be reached. We are asked to go on faith.”
Says Seattle City Council member Kshama Sawant.
Read her very well formulated argumentation for rent Control:
http://horsesass.org/kshama-sawant-rent-control-is-like-a-minimum-wage-for-tenants/

Några utgångspunkter för en social bostadspolitik

• Skapa möjligheter för alla, oavsett inkomst, att kunna bo i en god bostad som uppfyller lägsta godtagbara standard och motsvarar hushållets storlek
• Sänk byggpriser genom bättre konkurrens, elementbyggande, stora serier, återanvändning av hus- och lägenhetsritningar, snabbare planprocesser, gemensamma miljöregler samt möjlighet för kommuner att fastställa upplåtelseform i detaljplan
• Neutral behandling skattemässigt av upplåtelseformerna
• Inga subventioner (ränte- och ROT-avdrag, räntebidrag m.fl.) ska kunna kapitaliseras
• Alla former av subventioner ska vara villkorade, dvs. ge pris- och hyressänkningar som motsvarar värdet av subventionerna
• ROT-avdrag ska utgå endast för åtgärder som medför sänkt energibehov i småhus och flerbostadshus.
• Alla ökningar i fast penningvärde av markvärden, som inte beror på åtgärder från markägaren, ska återgå till samhället (staten/kommunen).
• Statliga kreditgarantier ska kunna utgå även till byggande i områden med låga marknadsvärden om det anses socialt motiverat. Garantiavgifterna ska då kunna subventioneras
• Inför snarast ett tak för ränteavdragen och se till att det successivt sänks. Avdragstaket ska gälla en viss summa per bostadslägenhet och inte som nu per ägare.
• Inför ett statligt investeringsbidrag för hyresrätter oavsett storlek, som villkoras med krav på produktionspris, hyra, kvalitet och energiförbrukning.
• Förstärk bostadsbidragen så att hänsyn kan tas till de stora variationerna i boendekostnader mellan olika kommuner och olika områden
• Inför möjlighet att beräkna inkomst som berättigar till bostadsbidrag halvårsvis, speciellt med tanke på de som studerar.

The EU Commission and economic theory – a sad thing

The housing market has never been and could never become a market with perfect competition. No one of the conditions for perfect competition would be attained. So instead of thinking that neo-classical economic theory could give any solutions we have to do empirical research, to look at the facts of the real world.

But the European Commission, at least its Staff, seems to embrace this theory. I will here give an example. In the country report the Commission Staff writes this about Sweden:

“Market inefficiencies are primarily attributed to the high level of rent control. Sweden is characterized by the highest levels of rent control among EU Member States.

Rent levels are negotiated between the Swedish Union of Tenants (Hyresgästföreningen) and the housing companies. Rental prices are based on a rent valuation model based on a set of characteristics defined as the so-called ‘utility value’ of any given dwelling. These characteristics include factors such as the standard, services offered and the condition of the dwelling, but location is only taken into account to a very limited extent.”[1]

As one of the authors of a rent-setting handbook in Sweden (in which location is one of the main factors that will influence the rents according to the residents’ valuation) and researcher of the rental market in Sweden I must correct the Commission about the influence of the location factor. In most major cities in Sweden the location strongly affects the rents. The rents are always higher in attractive areas than in less attractive ones if you compare apartments with the same standard and size. But landlords sometimes argue that it is not enough. What is right or wrong is a matter of opinion. If the parties cannot reach an agreement then the rent tribunal has to decide.

One important feature of the Swedish rent law is security of tenure. That means that shortage of housing is not allowed to lead to rents that jeopardize the security of tenure.[2] So when there is increasing shortage due to too low housing construction, the rents in the existing stock do not increase and are held below the so called market level. But newly built rental dwellings have rents which are the highest that the landlords could charge if they will have new tenants in them (market rents). But many households that want housing cannot afford the rents in newly built dwellings or pay the price for owner-occupied housing. According to surveys it is a large shortage of rented dwellings (in 85 percent of all municipalities) that young households[3] and other low-income households including immigrants can afford. So market rents are not a solution.

In spite of that the same report says:

“The growing difference between actual and market rents triggers excessive demand for rental units and creates a lock-in effect. Existing tenants would not want to give up their favourable conditions for renting the apartment below market prices while new entrants cannot access rental apartments. Students, young and low-income households cannot access cheap, entry-level housing thereby negatively affecting labour mobility, as well as having important social implications.”[4]

The conclusion of the report is that higher rents after deregulation would give easier access to cheap rental dwellings! If the rents rise to the market level where could these households find the cheap apartments?

”Reforming the rent price setting procedure in order to allow wider divergence of rental prices, for instance by considering location and rental prices for private and/or newly built apartment rental prices would allow to close somewhat the gap between market prices and existing rental prices in urban areas and/or could allow cheaper rental prices in less attractive areas.”[5]

If it would be possible to raise the rents more in attractive areas why would the rents decrease in other areas? There is a tremendous shortage of rental dwellings in all metropolitan areas in Sweden. Every apartment is already leased. Why should the landlords then lower their rents anywhere? In fact a deregulation would cause increased rents everywhere, force people to move, increase the demand for housing in less attractive areas because many households then have to move out from their present apartments where the rents will be much higher, and cause growing social problems and even homelessness.

Maybe someone might say that market rents would increase the construction of new rental housing. But it has not happened in countries where they have deregulated the rental market.[6] “A well-regulated rental market can promote the goals of protecting tenants, particularly low income, and encouraging rental housing simultaneously. On the other hand, the elimination of rent controls and the easing of eviction procedures have rarely led to more investment in the rental market but have actually skewed the market in the direction of homeownership.”[7]

The Commission cites a report, with a very theoretical approach:

“Inefficient use of the existing rental units also contribute to the supply side constraints of housing and could result in significant welfare loss primarily in the urban areas and an undersupply of 40 000 rental units has been accumulated in the country – out of which 27 000 in Stockholm.”[8]

A recent study of housing conditions in Stockholm based on data from Statistics Sweden[9] shows that the rate of utilization or housing density (number of inhabitants per apartment of a certain size) is higher in rented apartments than in condominiums (tenant-owned apartments).[10] The rental units are more efficiently used than the other form of tenure with market pricing, which contradicts the thesis from the Commission. The study also showed that the incomes of tenants are much lower than for those in all kinds of owned housing in every part of Stockholm even in the most attractive areas. The outcome is also a sign of the positive effect on economical segregation of the Swedish system.

The alleged welfare loss has no empirical evidence. The shortage of rental dwellings is caused by many factors. To use that kind of neo-classical economic theory for analysis of welfare should be outdated.

In economic works the word demand has a special meaning. But I can need and demand (in ordinary language) a decent dwelling without having any money. And even poor people must have somewhere to live. Demand-driven construction of housing on an unregulated market will not create housing for everyone. The willingness to pay of those who have the ability to pay will be focus for the developers. Welfare analysis must be based on a broader and more adequate social theory.

It seems that the Commission’s main objection towards the Swedish model is that most of the rents are determined after negotiations between tenant unions and landlords, almost in the same way as the wages are determined after negotiations between trade unions and employers on the labour market. [11]

It is a typical neo-classical objection that prices/wages/rents should be a result of a free competition even between tenants or workers. Trade or tenant unions that represent collectives and negotiate and reach agreements on wages or rents disturb this ideal. But it is important for the welfare of the people.

In a critical comment to the EU Commission writings about the Swedish system Housing Europe writes:

“Firstly, it does not recognise the specificity of the Swedish housing system, which is rather different to other countries and has shown itself to work well over different economic cycles. The CRS does not justify its belief that getting rid of the rent setting system will solve any issues with the housing supply or prevent significant additional problems for tenants, including evictions and forms of homelessness.”[12]

And the private housing companies do not suffer. According to IPD (Investment Property Databank) is the annual total return of housing the last ten years until December 31, 2014 higher than9 percent  in Sweden.

An interesting work criticizes the neo-classical approach that still is so common among economists today:

“Economists long have recognized that the prerequisites of perfect competition may never be satisfied, and – most important – that when even one of them is missing, the benefits of perfect competition may not be available. The point has been highlighted by an often-cited, masterful article by Lipsey and Lancaster[13]. They posit that the ability of a market to achieve perfect competition is dependent upon its meeting all of the conditions of the Paretian optimum. And they add: ‘It is well known that the attainment of a Paretian optimum requires the simultaneous fulfilment of the optimum conditions.’[14]

Lipsey and Lancaster also indicate that if one of the conditions cannot be met, ‘the other Paretian conditions, although still attainable, are in general, no longer desirable.’ (Ibid.) A different pattern or model is then necessary. It follows that when an economy moves toward perfect competition, say as a result of the deregulation of one industry, one cannot assume that such a step will yield some of the benefits of perfect competition. Competition is either perfect or is not; like pregnancy, it cannot be had in degrees.”[15]

Housing policy in Sweden during the last eight years is extreme in an international comparison. After 2006 the subsidies to owned housing have increased a lot, and completely disappeared for rental housing. Property tax has been reduced even more in metropolitan areas, which in turn has led to significant price increases. These are important reasons (but not the only) that the differences in rents between newly built and older rental dwellings have increased. Other factors are bad competition among developers, a slow planning process, etc.

Is the housing shortage a situation where people cannot obtain housing that responds to their needs? Or is it the demand, how much people are willing to pay, to be the meter, according to some economists, who dislike the concept of need. It is the households overall willingness to pay that expresses demand and therefore the need. The need no one could pay for does not exist, they say. [16] One easy solution then is to raise the prices and the rents to cut the housing shortage. Higher prices mean less demand.

But revenues are distributed unevenly. People may have a need, but lack the money to match other people’s demand. To avoid to enter on this discussion these economists usually assume that the distribution of resources in society is ”the collectively desired” [17] or politically decided.

Of course the price setting on a market depends on demand and supply in economic terms. Welfare analysis on the other hand must be based on the welfare of households. A distribution of housing, which means that households with large economic resources always can trump households with fewer economic resources, cannot provide maximum welfare.

The economic language is full of concepts that could have other meanings in a daily use. Demand is an example. Description of poor or low-income households as “market failures” is another example. But have they really failed? Or is their economic situation due mainly to a failing policy by the government?

Maybe you might regard this text to be extremely exaggerated that argues against a theory that almost nobody uses. But even clever economists still fall back at least partly on this outdated theory when they try to analyze markets which they do not have a deep knowledge of. The European Commission’s Staff’s critique of the rental market in Sweden is an example.

One can sometimes hear that there is a housing market that is working well and that includes owned housing and condominiums. The rental market has rent-regulation with queues as a result. Rent regulation is seen as the main cause why so few rental properties are constructed. But if the market for condominiums and owner-occupied housing works so well, then it should be able to satisfy the need for housing, especially as the prices of owner-occupied homes and condominiums for many years has increased substantially, which should have stimulated a sharp increase in housing construction according to this economic theory. But it did not happen. Then there must be something wrong about the theory.

Housing and housing markets are very complex issues. There is no quick-fix. Both regulatory and market mechanisms are needed.

[1] European Commission:  Commission staff working document: Country Report Sweden 2015 (COM 2015 final) p.21

[2] In many countries there are regulations of the rents for sitting tenants. See for instance Haffner M., Elsinga  M. and Hoekstra  J (2007)

[3] Boverket: Bostadsmarknaden 2013-2014 pp. 20-22

[4] European Commission. p. 21

[5] Ibid. p. 22

[6] Whitehead, C., Monk, S., Markkanen, S. and Scanlon, K. (2012) , Forsberg F, Åsell M (2000)

Nordgren K, Sergo T (2001) , Raquel Rolnick (2013)

[7] Raguel Rolnik (2013). p. 14

[8] European Commission, p.22

[9] Bergenstråhle S., Palmstierna  P. (2014)

[10] Rental and tenant-owned dwellings are found mainly in multifamily housing and owner-occupied dwellings in single-family homes.

[11] de Boer, R. and R. Bitetti (2014),  p. 22

[12] Pittini A, Ghekière L, Dijol J, Kiss I (2015) The  State of Housing in the EU 2015, Housing Europe, Brussels, p. 95

[13] Lipsey R., Lancaster  K.(1956)  ” pp.11-32

[14] These conditions could be described as follows: The largest firm in any given industry is to make no more     than a small fraction of the industry’s sales (or purchases). The firms are to act independently of one another. Actors have complete knowledge of offers to buy or sell. The commodity (sold and bought in the market) is divisible, and the resources are movable among users.

[15] Etzioni, Amitai (1988) pp. 200-201

[16] See for instance Meyersson P-M, Ståhl I, Wickman K (1990)

[17] See for instance. SPK (1987:2) p… 84

Är högre hyror lösningen, Bergendahl, Hjeds Löfmark och Lind?

Det är många som nu ger olika förslag på hur man få en bättre fungerande bostadsmarknad i Sverige. Det borde väl främst handla om att få fram fler bostäder till rimliga priser/hyror som nya hushåll har råd med, eller hur?

De tre som presenterar sina tankar på DN-debatt idag (26/5) ( Bergendahl, Hjeds Löfmark och Lind) har tyvärr inte mycket att komma med därvidlag. De kallar sina förslag för experimentella. Och mycket har redan framförts av andra. Och en del är bra. Jag håller med om att man måste göra stegvisa förändringar, för att inte skada ekonomin och sätta hushåll på pottkanten. Ändrade spelregler måste genomföras steg för steg men inte till det sämre då. Deras idéer skulle ju vara en del i en långtidsutredning och då är riktningen det viktigaste.

Det som gör mig mest besviken är att de inte nämner ett ord om den orättvisa skattemässiga behandlingen av hyresrätten i Sverige. Det enda de kan tänka sig är att se till att utbudet av dyra hyresrätter ökar genom att tillåta fri hyressättning vid nyproduktion (den är ju i praktiken redan fri dock) och vid nyupplåtelse. Vad som menas med att ”ytterligare utveckla marknaden för uthyrning av bostadsrätter” annat än att göra prissättningen ännu friare är svårt att begripa. Och sedan återanvänds idén om att ägarlägenheter ska byggas för att hyras ut! Lustig upplåtelseform.  De vill skapa en spotmarknad för hyresrätter med fri hyressättning och utan besittningsskydd. Dessutom ses detta som ett första steg.

Ändå är det – enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät – främst brist på hyresrätter som unga och nya hushåll med låga inkomster har råd med. Deras förslag ger fler mycket dyra hyresrätter.

Jag tror inte på idén om en spotmarknad för hyresrätter. Den bristande rörligheten ska naturligtvis åstadkommas genom en kraftigt ökad produktion av bostäder till rimliga priser och hyror. Hur deras idéer skulle öka rörligheten på hyresmarknaden är svårt att förstå. Varför skulle till exempel en hyresgäst vilja flytta eller byta till en annan hyresrätt om hyran då blir väldigt mycket högre?

Det behövs krafttag genom att skapa neutral behandling av upplåtelseformerna skattemässigt inklusive ROT-avdragen, kraftigt förbättra konkurrensen på byggsidan, uppmuntra industriell produktion av byggmoduler, förkorta plantiden etc.

Fp+M+Mp+Sd vill ha etnisk och social rensning i Landskrona

Genom nya ägardirektiv till det kommunägda Landskronahem vill den styrande fyrklövern i Landskrona byta ut boende i sitt bestånd i Norrestad, på Öster och i centrum. Det ska ske genom ombyggnad, ombildning till bostadsrätter och försäljning.

Bolaget ska medverka till att det byggs bostäder med varierande upplåtelseformer  och att andelen hyresrätter minskar.

Man vill helt enkelt se till att inte längre alla de med låga inkomster som bor där nu ska kunna bo kvar. Det är  områden där andelen med utländsk bakgrund är hög. Syftet är helt klart en etnisk och social rensning. Det är ett mycket starkt samband mellan inkomst och utländsk bakgrund.

Visserligen är det en modell som misslyckats tidigare. Det finns inget intresse att köpa bostadsrätter på Öster, i Norrestad och knappast heller i centrum. Fanns det undrar jag varför inte privata intressenter redan sett till detta. Landskronahem har prövat detta tidigare utan att lyckas. Men skam den som ger sig. Höjda hyror genom ombyggnad går ju alltid att genomföra. Förmodligen kommer detta att bli en dyrbar affär för Landskronahems alla hyresgäster som  det blev vid det tidigare försöket.

Den människosyn som återspeglas i detta direktiv, och som tillkommit genom en medlem i folkpartiets partistyrelse, ger mig kalla kårar. Hade det inte varit bättre att istället satsa på förbättringar för de boende via medverkan av de boende själva? So gjorts vid lyckade förändringar.

Jag undrar också varför kommunen inte sätter in en ordentlig stöt mot alla de oseriösa fastighetsägare som drar ner Landskronas rykte som bostadsort. Istället ska det förhållandevis välskötta Landskronahem minska sitt bestånd i kommunen.

Important step forward for responsible housing providers

The first European agreement on Responsible Housing between Housing providers & Tenants marks International Tenants’ Day 2014. Housing Minister of Scotland, Margaret Burgess, and Vienna’s housing Councilor Michael Ludwig joined representatives from Tenants Unions and non-for-profit Housing Providers from across the EU to celebrate success in the sector on October 6th, International Tenants’ Day.
“With the backdrop of the on-going recession and growing inequalities resulting in part from irresponsible practices in the financial and housing sectors this initiative which puts a spotlight on best practice from the non-for-profit, public, social and cooperative sector is of huge importance. “, says Sorcha Edwards, Secretary General of Housing Europe.
The International Union of Tenants, Housing Europe and DELPHIS (French network of housing providers) succeeded in finalizing a twofold voluntary agreement on Corporate Social Responsibility, including a Code of Conduct for housing providers and a European Declaration signed by EU stakeholders in the sector. Affordable housing providers agree on clear principles for long term investment in building construction and renovation, neighborhoods, human resources, and fair relations with stakeholders, notably the tenants. Through the European Declaration, housing stakeholders call for the development of CSR in public, cooperative and social housing.
The final ceremony of the European Responsible Housing Awards took place today at the North Rhine-Westphalia Representation in Brussels. The winning housing organisations in the five categories were:
– RCT Homes (Pontypridd, Wales) in “Economic responsibility and sustainability”, for its extensive training program targeting young tenants.
– Eigen Haard (Amsterdam, Netherlands) in “Local social sustainability”, for enhancing neighborhoods and strengthening community links .
– Société Dauphinoise pour l’Habitat (Echirolles, France) in “Environmental sustainability” for renovating buildings at zero cost for tenants.
– Dansk Almennyttigt Boligselskab (Frederiksberg, Denmark) in “Good governance and fair relations with stakeholders”, for effective residential democracy and tenants’ empowerment.
– Habitat 62/59 Picardie (Coquelles, France) in “Responsible Human resources management”, for ensuring safety at work in an innovative way.
A total of 25 projects were shortlisted and are now gathered in a handbook available online at http://www.responsiblehousing.eu
Barbara Steenbergen (IUT), chair of the stakeholder forum and president of the jury stated:
“The responsible housing agreement shows the strength of the sector as a motor for social innovation. Backed up by housing providers, tenants’ unions and EU key stakeholders, it shows the partnership and the commitment to create social and economic returns for citizens and communities by providing affordable housing and the empowerment of residents.”
Delphis has been the project coordinator. Its president, Olivier Barry concludes:
“Through this project and active participation of key stakeholders, we have together achieved a major step. We now hope to see the European Responsible Housing Initiative grow as a sustainable network for all organisations committed to CSR in the European housing sector.”

The European Declaration on Responsible Housing is signed by Housing Europe, City of Vienna,  Confédération Nationale du Logement (CNL), Coface Confederation of Family Organisations in the European Union, Delphis – Housing & Innovation, Deutsche Mieterbund (DMB), International Union of Tenants (IUT), Lejjernas Lands Organisation, Nederlandse Woonbond, Royal Institution of Chartered Suveyors (RICS), Solidar and the Scottish Government.

The Declaration and the Code of Conduct and it’s signatories are attached. Below you also have same links.joint_declaration_EN_sans_signatures code_of_conduct_a4_final2 (5) ResponsibleHousingRegister – 2014-09-30 – CORR

http://www.housingexcellence.co.uk/news/margaret-burgess-highlight-scotland%E2%80%99s-approach-empowering-tenants-international-union-tenants

http://www.rics.org/be/knowledge/news-insight/press-releases/european-coalition-formalise-its-commitment-towards-responsible-housing/

http://www.wien.gv.at/rk/msg/2014/10/07016.html

http://news.scotland.gov.uk/News/Scotland-leads-the-way-in-putting-tenants-first-10cb.aspx

http://www.businessimmo.com/contents/49184/la-coalition-europeenne-formalise-son-engagement-en-faveur-d-un-logement-responsable

Record average rents in England

From The Independent Friday 19 September 2014

http://www.independent.co.uk/money/spend-save/record-average-rents-hit-761-per-month–or-1160-in-london-9742491.html

”Rent charges are rocketing to an all-time high of £761 a month, putting more tenants than ever into financial difficulties.In London the situation is becoming even more difficult for renters, with average monthly charges reaching £1,160.

That’s an increase of three per cent in the past 12 months in the capital, compared to a 2.4 per cent increase across the country, according to new figures published today by LSL Property Services, which owns the estate agent chains Your Move and Reeds Rains.Highlighting the problems that the soaring rents can cause is the fact that, according to the research 8 per cent of rents were paid late or not at all in August.

That’s the highest level of people struggling to cope with their finances recorded since last Christmas, when money is notoriously tight. “Our housing market is completely out of control and England’s nine million renters are paying the price,” warned Campbell Robb, Shelter’s chief executive.

“Successive Governments’ failure to build enough affordable homes and soaring house prices are leaving more and more families with no choice but to live their lives in expensive and unstable rented homes, never certain of what the future holds.

“And sky-high rents mean hopes of escaping the ‘rent trap’ are fading fast for many. We hear from people every day who can barely keep up with their housing costs each month, making saving for a home of their own a mere pipe dream.”

He said its time for politicians to start to get serious “about building the affordable homes we urgently need and give ‘generation rent’ the chance of a stable home”.”